مرد خوشبخت

 
چمنِ بختِ مرا گاو چرید از دو سه جا                             
رختِ اقبال مرا موش جوید از دو سه جا
 
تانکر زندگی ام از دو سه جا سوراخ است                      
هر چه در آن پدرم ریخت چکید از دو سه جا
 
عنکبوت آمد و آنقدر مرا مفلس دید                                  
که در این جیب کُتم تار تنید از دو سه جا
 
گیر دادم به ترنجی  که هلویی رد شد                             
چاقوی عشق مرا دست برید از دو سه جا
 
زن گرفتم فک و فامیل زنم می گفتند                                              
چوب در پاچه ی این مرد چپید از دو سه جا
 
آنچنان از رقمِ مهریه اش ترسیدم                                    
که سرِ عقد مرا برق پرید از دو سه جا
 
زندگی بشکه ی کودی است که رویش عسل است         
  به کما رفت هرآنکس که چشید از دو سه جا
 
من از اول به کما رفتم و چون برگشتم                           
دیدم آیینه ی بختم ترکید از دو سه جا
 
کم کمک زیر سرم از دو سه جا گشت بلند                    
کک به تنبان من افتاد و جهید از دو سه جا
 
پشه بندِ هوسم پاره شد و ناغافل                                       
پشه ای رند مرا سیر گزید از دو سه جا
 
چونکه فهمید زنم با عصبانیت رفت                                 
سیم فولادی و ساطور خرید از دو سه جا
 
سپس اینگونه  مرا با هیجان نصف نمود                           
دست و پاهای مرا بست و کشید از دو سه جا
 
زندگی مثل زلیخا به من از پشت رسید                            
نه یقه، پاچه ی شلوار درید از دو سه جا
 
من از آن بدو تولد که شمردم دیدم                                    
بختِ بی حاصل ما خیر ندید از دو سه جا
 
صد و یک جور بلا آمد و هی خورد به ما                        
دو سه جو شانس به ما ها نرسید از دو سه جا..

 

شروین سلیمانی

/ 2 نظر / 158 بازدید
رئوف

سلام بسیار زیباست . خسته نباشی [قلب]