نیا پایین

برو  بـــــالا   ولی   از  مـــوضـــعِ   برتر نیا پاییـــن                        
نه از پـــشت   تریبـــون  و نـه  از مــنبر نـیا پایین
 
نشستی پشت  فرمان هر کسی رد شد بزن له کن                            
اگر خوردی به  نیسان یـا  شـدی  پــنچر نـیا پایین
 
ســـوارِ تک   الاغِ    دِه    اگر بودی فـقط  هی کـن                          
بــگو من نــذر دارم   هی کــنم... از خر نیا پایین
 
بکش بالا خودت  را  با  کلک، از هر طریقی  شـد                          
بکــن  جا پــای خـود  را  محکم  و  دیگر نـیا پایین
 
مـقامت  را  بـچسب  از جان ودل محکم به هر قیمت                        
اگر دادنـــد  حتـــی فـحــــشِ دردآور  نـیــا پایین
 
از  اول  هی  بــگو  من   قصدِ  پاییـــن  آمـدن  دارم                           
و بــا تـــکرارِ  ایــن  یک  جــمله  تـا آخر نیا پایین
 
برو از هر که  شد کولی بگیر،  از چاق  تا  لاغر                         
ســــوارِ چـــاق  شــو  از گُرده ی  لاغر  نیـا پایین
 
نـشیمنــگاه  خــود  را  پیچ کن  بر شــانه ی افراد                          
شـبـــیهِ  قُبّــه  شو ، ازدوش   سرلـــشگر نیا پایین
 
اگر دیـــــدی خریــــّت  جـــایـــگاه   ویژه ای  دارد                         
بــلانسبـت  خـودت  خر  شو بکن عرعر نیا پایین
 
بـترس  از مردمی که مالشان را میخوری راحت                            
به سیخت می کشند این ها شبی، جیگر نیا پایین
 

اگر روزی به  پـاییــن آمــدن  مجبــور هم بـودی                           

برای حفــظِ  جــان  بـا  ته  بیــا، بــا سر نیا پایین...

 

شروین سلیمانی

/ 3 نظر / 172 بازدید
رئوف

درود بر استاد گرامی ‘ اشعار شما بسیار خوب و دلنشین است پاینده باشی .